Aigües Sant Lluís, serveis

La Factura

Servei al client d'Aigües Sant Lluís

A l'encapçalament de la factura trobareu les dades de domicili de subministra, lectura anterior, lectura actual i la diferència entre elles que és el consum. Les dades personals del titular, així com el número de factura, la data d'emissió, el número d'abonat, del comptador, diàmetre, període de facturació i dates de les lectures del comptador.

En el cos de la factura veureu el detall de les diferents tarifes.

Els serveis d'abastament inclouen:

 • Quota de Servei:

  És un import fix segons el tipus de subministrament i diàmetre del vostre comptador que garanteix la disponibilitat del servei.

 • Quota de consum:

  El consum que feu dins el període a través de la lectura del vostre comptador.

Les tarifes pels serveis de sanejament són:

 • Clavegueram:

  Per la prestació del servei de recollida de les aigües residuals urbanes.

 • Cànon de sanejament:

  Impost del Govern Balear, per la prestació dels serveis de depuració de les aigües residuals urbanes.

La tercera part de la factura, en el peu de la mateixa, inclou la base imposable, els imports de l'IVA i el total de la factura, així com el número de compte o llibreta que se us carregarà, informació sobre la publicació de les tarifes aprovades per les administracions competents i un petit quadre històric de consums del subministrament en qüestió.