Aigües reutilitzades Aigües reutilitzades

Aigües reutilitzades

Aigües Sant Lluís S.L., forma part com a comuner i gestor de la Comunitat d’usuaris d’aigües depurades procedents de la (E.D.A.R.) Estació Depuradora d’aigües residuals de Sant Lluís per a l’aprofitament de rec a jardins públics i privats així com a xarxes de W.C.

Aquesta comunitat està formada per l’Ajuntament de Sant Lluís, Grupo de Empresas Alonso Marí, S.A., Bada Badoc, La Era Grande S.L., Protume S.L., i Aigües Sant Lluís S.L.

La Comunitat rep la concessió de la Direcció General de Recursos Hídrics depenent de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear el 04 d’abril de 2001, concedint fins a un màxim de 200.000 m3 anuals d’aigües depurades per a reg de zones verdes públiques, jardins privats i per a cisternes de W.C. a complexes hotelers.

Objectius de la Comunitat:

  1. Anar ampliant la xarxa per poder donar servei a nous subministraments en caràcter de grans consumidors.
  2. Créixer el consum d’aquestes aigües per poder baixar el seu cost i per tant el seu preu final, fent atractiva i rendible la reutilització de les aigües reutilitzades per a us urbà.
  3. Fer una gestió sostenible de l’aigua. Fent extensible l’ús d’aquestes aigües, es produeix un clar benefici ecològic, ja que l’extracció d’aigua potable que es faria pels diferents usos que té, són substituïts per aigües reutilitzades de qualitat.

Dades del servei:

En la infraestructura d’aquest servei actualment comptem amb una estació de bombeig que recull l’aigua del tractament terciari de la E.D.A.R. de Sant Lluís i l’envia a un dipòsit regulador de 800 m3 de capacitat, A través de 7.600 m. de canonades arriben als diferent punts de subministrament de les urbanitzacions de Punta Prima i Biniancolla, T.M. de Sant Lluís, (Menorca).

Gràfiques:

Presentem una primera gràfica evolutiva sobre el consum anual total dels usuaris de la Comunitat, la segona gràfica comparativa amb el subministrament d’aigua potable i reutilitzada i una tercera amb els percentatges sobre el total de consum dels dos subministraments.

Consums globals Comunitat usuaris aigua reutilitzada

Consums globals Comunitat usuaris aigua reutilitzada
Any Volúm de consums totals en m3.
2000
50060
2001
51711
2002
58042
2003
68889
2004
83649
2005
93508
2006
83009
2007
79241
2008
76143
2009
67458
2010
74728
2011
70826
2012
72733
2013
57383
2014
59611
2015
60378
2016
62545
2017
56696
2018
45292
2019
47297
2020
32276
2021
42675
2022
54162
2023
51514

Comparatius aigua potable - aigua reutilitzada

Comparatius aigua potable - aigua reutilitzada
Any Consum aigua potable - aigua reutilitzada
2000
101627
50060
Total consum
151687
2001
134775
51711
Total consum
186486
2002
123790
58042
Total consum
181832
2003
110004
68889
Total consum
178893
2004
104118
83649
Total consum
187767
2005
92453
93508
Total consum
185961
2006
116342
83009
Total consum
199351
2007
92521
79241
Total consum
171762
2008
97654
76143
Total consum
173797
2009
83263
67458
Total consum
150721
2010
80114
74728
Total consum
154842
2011
84292
70826
Total consum
155118
2012
82533
72733
Total consum
155266
2013
89602
57383
Total consum
146985
2014
95099
59611
Total consum
154710
2015
78921
60378
Total consum
139299
2016
100846
62545
Total consum
163391
2017
99852
56696
Total consum
156548
2018
99292
45292
Total consum
144584
2019
103318
47297
Total consum
150615
2020
43432
32276
Total consum
75708
2021
87120
42675
Total consum
129795
2022
122350
54162
Total consum
176512
2023
121242
51514
Total consum
172756
Aigua potable Aigua reutilitzada

% Aigua potable - Aigua reutilitzada

Comparatius aigua potable - aigua reutilitzada
Any Consum aigua potable - aigua reutilitzada
2000
67,00
33,00
2001
72,27
27,73
2002
68,08
31,92
2003
61,49
38,51
2004
55,45
44,55
2005
49,72
50,28
2006
58,36
41,64
2007
53,87
46,13
2008
56,19
43,81
2009
55,24
44,76
2010
51,74
48,26
2011
54,34
45,66
2012
53,16
46,84
2013
60,96
39,04
2014
61,47
38,53
2015
56,66
43,34
2016
61,72
38,28
2017
63,78
36,22
2018
68,67
31,33
2019
68,60
31,40
2020
57,37
42,63
2021
67,12
32,88
2022
69,32
30,68
2023
70,18
29,82
Aigua potable Aigua reutilitzada