Novetats Aigües Sant Lluís

14/01/2013

IMPORTANT!

Els informam que en data 29-12-2012, en el BOIB número 195, s’han publicat les modificacions a la Llei 9/1991 de 27 de novembre, reguladora del impost del cànon de sanejament d’aigües del Govern Balear. Entre les modificacions més significatives i que entren en vigor a partir de 2013, són la puja significativa de les tarifes. La quota fixa té una pujada general d’un 10% i la variable per a vivendes i establiments hotelers, es modifica la seva estructura, ja que passarà a aplicar-se per trams i no com a preu únic com fins ara. Açò suposa una puja en el total del rebut per a una vivenda amb un consum mig trimestral de 40 m3 trimestre d’un 10%, però amb un consum a partir de 120 m3 trimestral l’augment serà d’un 40 %, per un consum de 350 m3 trimestrals aquest augment arriba al 70 %. (Adjuntam les noves quotes en vigor).

Davant aquestes modificacions tan significatives, aquesta empresa vol aclarir, que aquesta puja correspon exclusivament al impost finalista sobre l’aigua per a finançar el manteniment i construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals. Les companyies subministradores d’aigua tenim l’obligació per Llei de recaptar aquest impost als abonats i liquidar-lo segons facturació a la Hisenda del Govern de les Illes Balears, sense cap contraprestació.

Deguda la singularitat urbanística del municipi de Sant Lluís, amb una costa bastant urbanitzada, amb gran nombre de vivendes unifamiliars i una forta estacionalitat per efecte del turisme de sol i platja, en el que els consums més elevats es produeixen a l’estiu, tenint major incidència els consums que es produeixen pel reg de jardins, en especial pel reg de gespa i plantes que no són pròpies del clima mediterrani i necessiten a l’estiu una gran quantitat d’aigua,

Els recomanam:

-Facin un control personal sobre els consums d’aigua. Comprovi periòdicament el seu consum a través del comptador.
- Adoptin les mesures necessàries per tal d’evitar el malbaratament i promoguin l’eficiència en el consum de l’aigua a ca seva.
-Fer un correcte manteniment en la seva instal•lació interior per tal d’evitar fuites innecessàries. Comprovar periòdicament les conduccions i les mànegues. Les fuites a l’exterior, (en el jardí), poden tardar més a detectar-se i per aquest motiu poden ser més greus.
-Tancar la clau de pas de l’aigua en absències prolongades a ca seva.

MODIFICACIONS CÀNON 2013 CATALÀ-1.pdf

23/10/2012

NOVES TARIFES

Els informem de les noves tarifes d'abastiment d'aigua en vigor que s'aplicaran a partir del quart trimestre de 2012. Per visualitzar-les, vagui a l'opció del menú "atenció al client" i cliqui a "tarifes". El canvi més significatiu respecte a les anteriors, és la diferenciació de la Quota de Servei per diàmetre de comptadors i la desaparició del concepte "manteniment de comptador".

24/07/2012

Reglament Municipal d'Aigües.

En el dia d'avui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'aprovació definitiva de les modificacions i actualitzacions del Reglament Municipal d'aigües. Aquestes actualitzacions van encaminades a complir amb la normativa vigent en matèria d'aigües.
En el menú d'aquesta web, a l'opció d'atenció al client, Reglament del servei, trobareu el texte íntegre.

30/03/2012

Substitució tram xarxes de clavegueram i aigua.

Durant els mesos de febrer i març hem executat les obres de PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE DOS TRAMS DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I AIGUA EN EL POBLAT DE LA URBANITZACIÓ DE S'ALGAR 3era FASE, finalitzant amb les actuacions de millora en el Poblat típic de s'Algar, s'han canviat 100 m. de canonades de sanejament i proveïment d'aigües.29/03/2012

Ampliació de la xarxa d'abastament.

Durant el mes de març i abril, aquesta empresa com a adjudicatària de les obres de PROJECTE DE EXECUCIÓ D'UN TRAM DE XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN EL CAMÍ DE POU NOU 3 era FASE, està executant un nou tram de xarxa d'abastament en el camí Pou Nou de Baix, en el caseriu de Pou Nou. Aquesta ampliació permetrà donar subministrament a unes 10 vivendes situades en aquest camí.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >